Even geduld

Lingerie Zita icon Lingerie Zita logo Home Verkennen Over Disclaimer Mijn Account Winkelmandje Checkout LINGERIE BADMODE SLAAPMODE

Privacy

Artikel 8 – Vertrouwelijkheid en Privacy

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wettelijke voorschriften. (wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.) Iedere verwijzing naar de GDPR is een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, GDPR.

Met dit privacy statement informeren wij u over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en wat uw rechten hieromtrent zijn. Door gebruik te maken van ons website verleent u expliciet uw toestemming dat wij uw persoonlijke gegevens mogen verwerken.

De mogelijkheid bestaat dat dit privacy statement in de toekomst onderhevig is aan wijzigingen. Wij raden u dan ook aan om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere aanzienlijke inhoudelijke wijziging zal ook duidelijk gecommuniceerd worden.

Wij verwerken enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Volgende persoonsgegevens worden verwerkt :

Lingerie ZiTa verzamelt persoonlijke gegevens om u een veilige, geoptimaliseerde en gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden. Deze verzameling van persoonlijk gegevens kan worden uitgebreid naarmate u intensiever gebruik maakt van onze dienstverlening. De gegevens-verwerking is essentieel voor de werking van deze website en de daarbij horende diensten en/of geleverde producten.

Wij verwerken uw gegevens voor volgende doeleinden:

-   Het toegang verschaffen tot uw gebruikersprofiel

-   Het leveren en eventueel de installatie van producten, al dan niet gepersonaliseerd

-   Facturatie en boekhouddoeleinden

-   Aanbieden van informatie

-   Leveren van algemene en persoonlijke dienstverlening

-   Uitsturen van nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk kunnen zijn voor u

-   Het verkrijgen en verwerken van gebruikersbeoordelingen

-   Het verlenen van technische ondersteuning, dienst na verkoop

-   Het verbeteren van algemene en persoonlijke dienstverlening

-   Het verbeteren van de aangeleverde producten, al dan niet gepersonaliseerd

-   De detectie en het voorkomen van fraude, fout en of criminele gedragingen

-   Marketing doeleinden

Tijdens het bezoek van de website worden ook gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. De gegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik.


Artikel 9 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid van zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen. 


Artikel 10 - Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij, niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,… 


Artikel 11 – Nietigheid en volledigheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. 


Artikel 12 - Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.


Vrasenestraat 649100 Nieuwkerkenjessy@lingeriezita.beLingerie Zita+32 3 334 63 02www.lingeriezita.be Retourdocument